VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Moderní fotbal s.r.o., se sídlem 1. máje 403, Klecany, PSČ 250 67, IČ: 24851701 v souvislosti s organizováním sportovních a vzdělávacích akcí Fundación Real Madrid Clinic vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky, které upravují pravidla účasti, jakož i práva a povinnosti účastníků a organizátora v rámci všech akcí (dále jen „Podmínky").

1. VÝKLAD POJMŮ
Pojmy použité v těchto Podmínkách mají níže uvedený význam:

Organizátor - Moderní fotbal s.r.o., se sídlem 1. máje 403, Klecany, PSČ 250 67, IČ: 24851701

Pověřená osoba - fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvního vztahu s Organizátorem zajišťuje pro Organizátora určité činnosti při organizaci a realizaci akcí, včetně trenérů.

Účastník - chlapec nebo dívka, prostřednictvím a se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce, anebo trenér, kteří řádně vyplnili přihlášku, uhradili poplatek a dostavili se ve stanoveném termínu k účasti na akci.

Fundación Real Madrid Clinic (dále jen akce) - Nadace prostřednictvím svých sociálních aktivit demonstruje závazek Realu Madrid k solidaritě, chrání a zachovává historické dědictví klubu, propaguje hodnoty, které jsou neodmyslitelně spjaty se sportem jako jeho hlavní devizou, podporuje komplexní vzdělávání dětí a mládeže, jakož i sociální začlenění nejzranitelnějších členů společnosti. Nadace realizuje své programy aktivit v pěti klíčových oblastech: sportovní aktivity, vzdělávací a kulturní aktivity, sociálně-pomocné činnosti, mezinárodní spolupráce, institucionální činnosti.

Program akcí - detailní harmonogram obsahující kompletní přehled časů a  činností během akcí po celou Dobu trvání. Je k dispozici na www.frmclinicsczechrepublic.com.

Doba trvání akcí - akce začíná okamžikem příchodu/příjezdu a nahlášením účastníka Pověřené osobě dle času uvedeného v Programu akcí. Ukončení nastává okamžikem vyhlášení Pověřené osoby anebo předání účastníka rodičům nebo zákonnému zástupci v čase uvedeném v Programu akcí.

Aktivity v rámci akcí (dále jen aktivity) - společné tréninky, zábavné aktivity, odpočinek, stravování a spánek, přednášky či jiné aktivity uvedené v Programu akcí, a to po dobu konání akce včetně přestávek mezi jednotlivými aktivitami.
 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Účastník se v rámci akcí v souladu s Programem akcí a pokyny Organizátora a Pověřených osob společně s dalšími účastníky aktivně účastní fotbalových tréninků pod vedením proškolených trenérů a specialistů, přednášek a dalších aktivit konaných v Době trvání akcí. Program akcí je stanoven dle uvážení a potřeb Organizátora a ten si vyhrazuje právo tento Program měnit.

3. PRAVIDLA ÚČASTI NA AKCÍCH
Účastník je povinen účastnit se všech aktivit v rámci akcí tak, jak jsou uvedeny v Programu akcí, pokud Organizátor anebo Pověřené osoby nestanoví jinak. Účastník se nesmí vzdálit bez svolení Organizátora nebo Pověřené osoby z aktivit v rámci akcí.

Účastník je povinen nepožívat na akcích či v bezprostřední souvislosti s nimi (před akcí nebo po akci) alkohol, cigarety či omamné látky.

Účastník je povinen dodržovat pokyny a nařízení Pověřených osob, které nad ním po dobu konání Akce v rámci akcí konají dohled, jakož i veškeré další pokyny Organizátora a Pověřených osob v souvislosti s akcemi.

Účastník je povinen dodržovat právní předpisy, normy slušného chování a zásady fair-play a udržovat pořádek a čistotu v pokojích, společenských místnostech a hygienických zařízeních a na sportovištích.

Účastník je povinen bezodkladně informovat Pověřenou osobu o úrazech, zhoršení zdravotního stavu či svých zdravotních omezeních.

4. PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCÍCH A UKONČENÍ ÚČASTI
Podmínkou účasti na akcích je řádné vyplnění a odesláni přihlášky, uhrazení účastnického poplatku a odevzdání vyžadovaných dokumentů. Zejména Prohlášení o zdravotním stavu účastníka. Účastník akcí je povinen dodržovat po celou dobu účasti na akcích jeho podmínky.

Účast účastníka v na akcích může být ukončena i před uplynutím Doby trvání akcí v případě hrubého porušení Podmínek účastníkem nebo porušením povinností stanovených Organizátorem a Pověřenou osobou a to bez nároku na vrácení poplatku za účast.

5. ODPOVĚDNOST
Účastníci se účastní akcí na vlastní odpovědnost. Organizátor a Pověřené osoby neodpovídají za jakékoli zdravotní komplikace a úrazy, škody na majetku, jakož i jakoukoliv jinou újmu, ke kterým dojde na akci nebo v souvislosti s ní, či v jiné souvislosti s akcemi.

6. CENA
Cena jednotlivých akci je uvedena na webových stránkách www.frmclinicsczechrepublic.com a poplatek za účast na zahrnuje náklady na pořádání, tj. zejména náklady na odměnu trenérů a dalších odborníků a osob zúčastněných na akcích, pronájem areálu, kde budou pořádány akce. Dále zahrnuje dle konkrétní specifikace také možnost ubytování, celodenní stravu včetně nápojů nebo fotbalový dres, trenýrky, štulpny značky adidas®. Dopravu na akce si účastník zajišťuje sám a nese veškeré náklady na vlastní dopravu. Platební a storno podmínky u jednotlivých akcí jsou uvedeny na webových stránkách www.frmclinicsczechrepublic.com.

7. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZÁTORA
Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek uvedených ve všeobecných podmínkách a na webových stránkách. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit. Organizátor může zrušit akci nebo změnit místo či termín. V případě zrušení akce bude účastníkům vráceno 100 % zaplacené ceny.

8. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA AKCE
Účastník akce má právo zrušit svou účast. Zrušení účasti musí být provedeno písemně (e-mailem). Organizátorovi přináleží storno poplatek, který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany účastníka akce (rozhodující je den, kdy bylo toto zrušení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce. Konkrétní storno podmínky jsou uvedeny na webových stránkách. Storno poplatek se nezapočítává v případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Moderní fotbal s.r.o., se sídlem 1. máje 403, Klecany, PSČ 250 67, IČ: 24851701, jako správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů a právech účastníků souvisejících s daným zpracováváním na webových stránkách www.frmclinicsczechrepublic.com. Odesláním přihlášky na akci dává rodič/zákonný zástupce Organizátorovi bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů účastníka akce, jeho osoby, podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním akcí v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Organizátora, jeho činnosti a akcí pořádaných Organizátorem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE
Moderní fotbal s.r.o., se sídlem 1. máje 403, Klecany, PSČ 250 67, IČ: 24851701, e-mail: info@coerver.cz.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všeobecné obchodní podmínky představují kompletní úpravu práv a povinností Organizátora a účastníka v souvislosti s účastí na akcích. Záležitosti neupravené Řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Řád může být měněn jednostranně Organizátorem. Změna nabývá účinnosti okamžikem publikování Podmínek na webových stránkách www.frmclinicsczechrepublic.com.

V Praze dne 1. 12. 2023.